[wpdreams_ajaxsearchlite]

Team med fokus på elevhälsa

På varje skola arbetar ett elevhälsoteam som jobbar för att elever ska nå sitt mål med utbildningen.

Det innebär att du som elev kan komma i kontakt med elevhälsan om du exempelvis behöver extra stöttning. Elevhälsoteamet arbetar med att förebygga problem som kan uppstå för elever eller klasser. Vi arbetar hälsofrämjande – vi gör mer av det som fungerar bra.

Elever som mår bra presterar bättre

Inlärning och hälsa går hand i hand och elever som mår bra presterar bättre. Under din gymnasietid kommer du att bli erbjuden ett hälsosamtal med skol­sköterskan. Ni kommer ha ett samtal kring din hälsa och ditt välbefinnande i syfte att fånga upp det som skulle kunna skapa problem för dig. I övrigt är skol­sköterskans uppgift att hålla ett medicinskt fokus i elevhälsoteamet och därmed i hela skolan.

Kuratorn

Kuratorn på skolan arbetar med relationer, värderingar, trygghet och psykosociala förmågor. Skolkuratorn kan hjälpa dig vidare till andra instanser som ungdomsmottagningen, psykiatrin eller socialtjänsten mm. Kuratorn är ofta med när elevers närvaro påverkar målupp­fyllelsen i skolan. Under gymnasietiden händer ofta mycket både inom och runt dig som påverkar hur du mår. Du kan själv kontakta din kurator om du behöver stöttning.

Specialpedagogen

Specialpedagogen på din skola arbetar med handledning och jobbar med att förbättra skolans pedagogiska miljö. Specialpedagogen fångar upp det som fungerar för vissa elever och arbetar tillsammans med pedagogerna för att bra verktyg ska vara tillgängliga för samtliga elever. Om du är i behov av anpassningar för att underlätta din skolgång kan du komma i kontakt med special­pedagogen. Det kan röra sig om hjälp om du har svårigheter med att läsa eller skriva, koncentration osv.

Tystnadsplikt

När du pratar med elevhälsans personal har de givetvis tystnadsplikt. Det innebär att de inte får prata med andra om det du har berättat. Du ska känna dig trygg i att informationen stannar mellan er om inget annat bestäms.