[wpdreams_ajaxsearchlite]
Praktiska Gymnasiet

Glädjande besked för Praktiska Gymnasiet

Nu börjar skolorna inom Praktiska Gymnasiet se resultat av det hårda arbete som rektorer och personal gjort för sina yrkeselever. Under våren har Skolinspektionen meddelat att samtliga granskade gymnasieskolor nu är utan anmärkning. Även huvudmannen Praktiska Sverige AB har fått grönt beslut av Skolinspektionen.

Hösten 2017 tog AcadeMedia över Praktiska gymnasiets 33 skolor, genom ett förvärv av ägarbolaget Vindora. Snabbt inleddes en total översyn av samtliga skolor, där brister inom en rad områden identifierades. Året därpå fick AcadeMedias utbildningsdirektör Susanne Christenson ansvaret för att leda förändringsarbetet för gymnasieskolorna.

— Vi insåg snabbt att det fanns en hel del problem som vi var tvungna att ta itu med. En del av skolorna hade fina resultat med en hög kvalitet, medan andra var kraftigt i behov av mycket stöd och nya processer. Det har vi ägnat huvuddelen av vår tid åt de senaste två åren, säger Susanne Christenson.

När Praktiska Gymnasiet blev en del av AcadeMedia hade flera av skolorna med sig en historia av kritik och vitesförelägganden från Skolinspektionen. För att komma till rätta med det inleddes ett arbete för att förbättra lärmiljön, utbilda rektorer och personal samt etablera ett systematiskt kvalitetsarbete. Det skedde även en satsning för att öka antalet förstelärare.

Gediget kvalitetsarbete grunden för prickfria granskningar
Under läsåret 2018/2019 granskades Praktiska Gymnasiet av Skolinspektionen. Tillsynen visade på flertalet brister på skolorna som rektorer och personal, med stöd av sin nya huvudman arbetat för att komma tillrätta med. Nu har ett långt och viktigt arbete gett resultat i form av prickfria uppföljningar och idel gröna beslut från Skolinspektionen. Arbetet har inneburit ett flertal genomgripande förändringar i arbetssätt för skolornas rektorer och lärare. En viktig del har varit ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete, både för huvudmannen och på de enskilda skolorna.

— Det systematiska kvalitetsarbete som inleddes 2018 var nödvändigt för att komma tillrätta med de brister som både vi själva och Skolinspektionen identifierade. Det handlar bland annat om hur skolorna systematiskt följer upp och planerar elevernas lärande och utveckling, både i skolan och på arbetsplatsen där eleverna gör sin APL. Vårt arbete med anpassningar och särskilt stöd samt hur vi jobbar med att följa upp elevernas närvaro har varit viktigt, liksom investeringar i personalens kompetens, säger Eva Lanteli som är samordnande kvalitetsutvecklare inom Praktiska Gymnasiet.

Utvecklingsprojekt som gett resultat
På huvudmannanivå har ledningen för Praktiska Gymnasiet utvecklat ett systematiskt kvalitetsarbete där de stöttar skolorna med struktur och rutiner för regelbunden uppföljning och analys, kompetensutvecklingsinsatser samt handledning vid behov. Målet är att huvudmannen i första hand ska ge stöd snarare än att kontrollera skolorna. Samtliga rektorer ska klara av att själva driva kvalitetsarbetet på sin skola.

Några av de insatser som genomförts för att höja kvaliteten och bidra till en ökad likvärdighet mellan skolorna är:

Flera förstelärare: Idag har alla skolor inom Praktiska Gymnasiet minst en förstelärare som driver utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med och på rektors uppdrag. Skolorna inom Praktiska Gymnasiet har under två år ökat antalet förstelärare från cirka 20 till drygt 50.

Projektet Praktiska i lärande (PIL): PIL är ett internt utbildningsprogram som riktar sig till yrkeslärare på gymnasiet som saknar formell behörighet. Under ett läsår lär de sig bland annat kursplanering, pedagogik, hur elevhälsan kan vara ett stöd i utbildningen, organisering av det arbetsplatsförlagda lärandet samt hur man motiverar elever att lära. Kurserna genomförs i moduler som varvas med praktiskt arbete, vilket gör att lärarna direkt använder sina nyvunna kunskaper i undervisningen med eleverna.

Satsning på bättre lärmiljö: Löpande investeringar görs i både nya skollokaler och möbler. Praktiska Gymnasiet i Trollhättan är exempel på en skola som under 2019 flyttade till helt nya skollokaler. Det finns en långsiktig plan för att flytta fler skolor under de kommande åren.

Betyg och bedömning: Ett samarbete med Karlstad Universitet ska höja lärarnas kompetens i betygssättning. Kursen har varit obligatorisk för lärarna på samtliga skolor inom Praktiska och är viktig för att öka rättssäkerhet och likvärdighet mellan skolorna.

Närvarolyftet: Ett långsiktigt satsning som syftar till att främja elevernas närvaro. Närvarolyftet är viktigt för att förbättra närvaron och har gett goda resultat för flera skolor. Satsningen kommer att fortsätta på många skolor under kommande år.

APL-utbildning i samarbete med Skolverket: För att förbättra kvaliteten i elevernas arbetsplatsförlagda lärande, APL, har Praktiska haft ett samarbete med Skolverket som har utbildat rektorer och yrkeslärare kring teman som trepartssamtal med kvalitet, framgångsfaktorer vid anskaffning av APL-platser samt samverkan mellan skola och arbetsliv.

Värdegrundsarbete: Ett värdegrundsarbete har startats för att ge alla skolor, medarbetare och elever en gemensam värdegrund. Ledorden Ambition/Kraft/Glöd ska genomsyra hela verksamheten. Målet är att varje elev alltid ska få bästa möjliga chans att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

— Det är oerhört glädjande att samtliga skolor inom gruppen som granskats och haft tillsyner nu kommit tillrätta med de utmaningar som funnits. Det betyder mycket för eleverna, lärarna och i det längre perspektivet även för Sverige, då dessa utbildningar fyller en viktig samhällsfunktion, säger Susanne Christenson. — Nu ska vi hålla i detta och fortsätta utveckla skolorna i den här positiva riktningen.

Som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet har fyra skolor inom Praktiska Gymnasiet (Gävle, Malmö City, Nykvarn och Skövde) inlett ett treårigt samarbete med Skolverket genom projektet Samverkan för bästa skola. Syftet är att ge stöd till det förbättringsarbete som redan påbörjats på skolorna genom riktade insatser. Syftet är också att skapa en stark styrkedja som säkerställer att resultaten blir hållbara på sikt.

Hårt jobb och nya arbetsmetoder säkrar framtida kvalitet
Rektorer och lärare har tillsammans med kvalitetsansvariga inom AcadeMedia arbetat hårt för att höja skolornas kvalitet. Satsningen har inneburit att många rektorer utvecklat både sin personal och sin skola parallellt. Medarbetarna på skolorna har tagit till sig nya arbetsmetoder genom ökade resurser och nya strukturer. Nu fortsätter arbetet med att hålla i och ytterligare utveckla skolornas kvalitet.

— De flesta av våra medarbetare har fått lära sig nya system och utvecklingsprocesser samtidigt som de drivit sin vanliga verksamhet vidare. Våra pedagoger och skolledare har gjort detta med stort engagemang och gott humör då man sett att arbetet leder till förbättringar för eleverna, vilket är det viktigaste för oss, säger Eva Lanteli.

”Varenda elev är viktig – därför ska vi fortsätta att jobba med kvalitet och likvärdighet”
Eleverna ska ha lika stora chanser att få en yrkesexamen, oavsett vilken skola man går på. Likvärdigheten är därför en av de största utmaningarna för huvudman och något som ledningen för Praktiska Gymnasiet fortsätter att fokusera på.

— Vi ser i statistiken att många av våra yrkeselever gör en enormt stor utvecklingsresa under sina år på gymnasiet. De lämnar skolan med gott självförtroende och en yrkeskompetens som ger dem mycket goda förutsättningar i livet. Många av dem får en anställning direkt efter examen. Varenda elev är viktig och räknas hos oss, därför är vi oerhört stolta och glada över att vi lyckats vända utvecklingen åt rätt håll för våra skolor, säger Susanne Christenson.

Alla nyheter