[wpdreams_ajaxsearchlite]

Information om kamerabevakning

Du som besöker skolan har rätt att få information om hur huvudmannen/skolan behandlar personuppgifter med anledningen av skolans kamerabevakning.

Vissa av skolans utrymmen bevakas med hjälp av bevakningskameror. På de områden detta sker finns skyltar som informerar om att området är kamerabevakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på skolans bevakningsmonitorer.

Den som är ansvarig för kameraövervakningen på Praktiska Gymnasiet Nacka är huvudmannen, alltså Praktiska Sverige AB. Huvudmannen är därmed också personuppgiftsansvarig.

Syftet med bevakningen i skolans lokaler är att  säkerställa trygghet och säkerhet, förebygga och förhindra kränkande behandling samt förebygga och motverka brottslig verksamhet. Skolan har rätt att behandla och bevara bilder som spelas in via bevakningskamerorna. Bildmaterialet sparas som huvudregel i fyra (4) dagar, men kan sparas under en längre period beroende på ändamålet med materialet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Skolan har ett intresse av att främja trygghet och säkerhet, förebygga och förhindra kränkande behandling samt förebygga och motverka brottslig verksamhet. 

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia i kamerabevakningsutrustningen. Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. Skolan kan lämna ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Du har rätt att begära att få veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag mer än en gång per år kan skolan komma att avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har även bland annat rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer skolan att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. Läs mer på trygg.academedia.se om hur AcadeMedia hanterar personuppgifter.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål. Du kan komma i kontakt med IMY via epost.  Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress: IMY, Box 8114, 104 20 Stockholm. 

Vid frågor

Om du har frågor när det gäller skolans personuppgiftsbehandling kan vända dig till skolans dataskyddsombud malin.bellander@praktiska.se.